Gmina Poraj

Program Potańcówki Wiejskie. Wnioski do 16 czerwca przyjmuje Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

30 maja 2023

Do 16 czerwca br. Koła Gospodyń Wiejskich, OSP, organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury mogą składać wnioski w ramach programu Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi - Potańcówki Wiejskie. Można uzyskać 10 tys. zł dofinansowania na organizację potańcówek na obszarach wiejskich.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza program Potańcówki Wiejskie! Instytut uznaje ogromną wartość muzyki i tańca polskiej wsi jako części dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

Poprzez ogłoszony program Potańcówki Wiejskie, Instytut chce pokazać, szczególnie młodemu pokoleniu, wartość rodzimych tradycji oraz ponadczasowość jej elementów.

Celem Programu Potańcówki Wiejskie jest również wspieranie artystów i wykonawców w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi.

W ramach programu Potańcówki Wiejskie można ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 100%, z maksymalną kwotą dofinansowania do 10 000 zł.

Wnioski do Programu składane są wyłącznie elektroniczne za pomocą generatora wniosków: Potańcówki Wiejskie

Aby złożyć wniosek należy się zarejestrować na: https://witkac.pl/

Kto może wnioskować o dofinansowanie?

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie są:
– koła gospodyń wiejskich,
– ochotnicze straże pożarne,
– organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej),
– samorządowe instytucje kultury.

 Jakie działania zostaną dofinansowane?

Dofinansowana zostanie organizacja potańcówek na obszarach wiejskich. Założeniem projektu jest upowszechnianie idei organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa oraz utrwalenie lokalnego repertuaru muzyki wiejskiej, dlatego też warunkiem uczestnictwa jest nawiązanie współpracy z wykonawcami tradycyjnej muzyki danej społeczności lokalnej, w odniesieniu do miejsca realizacji potańcówki.

Przez lokalność rozumie się miejscowe tradycje, charakterystyczne dla danej wspólnoty kulturowej, regionu/subregionu etnograficznego lub grupy etnograficznej, gdzie organizowana jest potańcówka.

 Przy realizacji Zadania rekomendowane jest podkreślenie roli lokalnej gwary oraz strojów ludowych.

Jakie są ramy czasowe?

Nabór wniosków rozpoczął się 22 maja i będzie on trwał do 16 czerwca. Po tym czasie wnioski podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej (kryteria oceny merytorycznej stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu Programu). Ogłoszenie wyników programu – wykazu inicjatyw, które otrzymają dofinansowanie – zaplanowano na koniec lipca. Okres organizacji potańcówek to sierpień – październik 2023 r.

Jak wyglądają formalności dla Wnioskodawców?

Wnioski do Programu składane są wyłącznie elektroniczne za pomocą generatora wniosków Witkac. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, przy czym w ramach jednego wniosku można ubiegać się o dofinansowanie organizacji więcej niż jednej potańcówki, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej kwoty dofinansowania tj. do 10 000 zł.

Regulamin, wzory wniosków i umów Potańcówki - wnioski i wzory umów

Inf.nikidw

Galeria

  • Powiększ zdjęcie